Гърция, Израел и Кипър се споразумяха за Източносредиземноморския газопровод