Обществена поръчка “Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на НАП“ в пет обособени позиции